Stałe udoskonalanie bazy materiałowej

Wprowadzanie nowych sposobów wykonania budowli zmusza do pilnej nauki w szkole oraz pogłębiania wiadomości w czasie pracy zawodowej. Strona przeznaczona jest dla zawodów: betoniarza, zbrojarza, cieśli, dekarza-blacharza, malarza budowlanego, murarza, posadzkarza, sztukatora i zduna. Uczniowie przygotowujący się do wymienionych zawodów znajdą na tej stronie bezpośrednio związane z ich kierunkiem zawodowym. Tak na przykład betoniarze, zbrojarze powinni zwrócić szczególną uwagę na rozdziały o spoiwach, kruszywach, betonach, wyrobach z zapraw i betonów oraz metalach, murarze na artykułach o ceramice, kruszywach i zaprawach, cieśle o drewnie itd. Pozostałe artykuły, nie dotyczące bezpośrednio materiałów podstawowych dla danego zawodu, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa artykułów to takie, które również należy opanować w całości, gdyż zawierają one wiadomości potrzebne każdemu absolwentowi zsb, niezależnie od tego, jakiego zawodu się uczy. Przede wszystkim należy tu wymienić rozdział dotyczący właściwości materiałów budowlanych oraz rozdziały, w których omówiono materiały pomocnicze dla danego zawodu, np. murarza obowiązuje znajomość materiałów izolacyjnych. Do drugiej grupy artykułów zaliczymy te, które trzeba będzie poznać ogólnie, aby orientować się w zasadniczych rodzajach i właściwościach tych materiałów, ale bez wnikania w szczegóły, np. malarz powinien tylko ogólnie orientować się o doborze kruszywa do betonu. Szczegółowe zalecenia i wskazania, dotyczące zakresu wiadomości do opanowania, będą podane na lekcjach materiałoznawstwa. Na stronie spotkacie liczne odwołania się do odpowiednich norm. Są to drukowane opracowania, mające w Polsce moc dokumentu obowiązującego, w których określono właściwości materiałów, sposoby ich badania itp.

Wiedza i umiejętności

Budując powinniśmy poznać materiały, z których wznosi się budowlę oraz sposoby wykonywania robót budowlanych. Rodzaje i właściwości materiałów budowlanych poznacie na lekcjach materiałoznawstwa. Natomiast ze sposobami wykonywania robót budowlanych zaznajomicie się na lekcjach technologii robót oraz z odpowiedniego dla danego zawodu podręcznika technologii robót.
Dzisiejszy stan wiedzy o budownictwie zawdzięczamy umiejętnościom i doświadczeniom wielu pokoleń. Największy jednak rozwój wiedzy w dziedzinie budownictwa notuje się począwszy od połowy XIX w. do chwili obecnej, dzięki rozwojowi przemysłu oraz wynalezieniu nowych materiałów budowlanych. Równocześnie rozwijają się teoretyczne nauki budowlane, umożliwiające bezpieczne wznoszenie budowli i ekonomiczne wykorzystanie materiałów. W Polsce dopiero po drugiej wojnie światowej, tj. w 1945 r. w warunkach Władzy Ludowej, następuje dynamiczny rozwój budownictwa, przed którym stanęło zadanie odbudowy zniszczonego kraju. Ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, zakłady przemysłowe, teatry, szpitale itp. obiekty notujemy nieprzerwanie także dzisiaj. Z tego względu musimy budować coraz więcej i lepiej w sposób nowoczesny i ekonomiczny. Należy zaznaczyć, że znajomość materiałoznawstwa jest niezbędna w pracy każdego rzemieślnika, technika i inżyniera.

error: Content is protected !!