MIMO TRUDNOŚCI

Mimo trudności i   ograniczeń wynikających głównie z niewielkich możliwości ekonomicznych odbudowującego się państwa polskiego, konsekwentnie realizowano ideę de­mokratyzacji systemu oświaty, kładąc dla niej trwałe podwaliny w demokratycz­nej konstytucji marcowej z 1921 roku.Jak podkreśla w swych opracowaniach S. Mauersberg (1988), głównym problemem w demokatyzacji systemu edukacyjnego w latach 1918 – 1939 stało się stworzenie szkoły jednolitej, dającej młodzieży wywodzącej się z różnych środowisk i warstw społecznych jednakowe szanse realizacji aspi­racji edukacyjnych. Badania naukowe dowiodły, że tej najważniejszej dla demokracji idei nie udało się wówczas zrealizować.Niemniej podkreślić należy ogromne osiągnięcia II Rzeczypospolitej w dziedzinie tworzenia narodowego systemu edukacyjnego. W swej istocie był to system pluralistyczny, nawiązujący w dziedzinie ideałów wychowaw­czych do narodowych tradycji i odpowiadający tym samym oczekiwaniom społeczeństwa. Szkoła powszechna dawała uczniom dość szeroki zakres wiedzy i przygotowania do obywatelskiego życia a szkolnictwo średnie,wyższe, mimo wielu ograniczeń, zostało rozbudowane i podniesione na wysoki poziom kształcenia.

error: Content is protected !!