DEMOKRATYZACJA SYSTEMU

Pytanie – czy demokratyzacja systemu edukacyjnego może przynieść jednocześnie zmiej szenie zjawiska agresji nie może pozostać bez odpowiedzi chociaż można je udzielać z perspektywy badawczej wielu nauk. Wspomnia­ny już Pilch przypomina, że w praktyce wychowawczej agresja i przemoc to stałe elementy rzeczywistości, z którą styka się wychowawca i nad którymi musi panować. Wzajemne związki i zależności nauczyciel – uczeń rodzą liczne zachowania agresywne jak również często sprzyjają stosowaniu przemocy (Pilch, Lepalczyk 1993, s. 383 i n.). Z badań psychologicznych wynika, że źródłem agresji może być frustracja z powodu nieosiągnięcia pożądanego celu a w szkole nie brak okazji do występowania takich przyczyn. Szkoła postrzeganajest przez uczniów jako układ represyjny z licznymi symptomami przemocy. Panujący w niej system wymagań oraz organizacja pracy rodzą napięcia, frustracje o bezosobowe stosunki międzyludzkie (Pilch, Lepalczyk 1993, s. 387). Skoro tak, to szans na zmniejszanie zjawiska agresji należy upatrywać w nowej filozofii wychowania.

error: Content is protected !!